Každého 17-ho v mesiaci od septembra r. 2003 do septembra r. 2004 na mieste "pri Brale" s. Agáta prijímala posolstvá pre ľud (časť - Posolstvá). Boli zverejnené v časopise M Rosa, ktorý vydáva o. z. Magnificat Slovakia .
Spolu so s. Agátou "ku Bralu" prichádzali aj jej spolusestry, neskôr i veriaci. V apríli 2004 generálna predstavená sestier OSBM zakázala sestrám i s. Agáte prichádzať na toto miesto. Počas nasledujúcich mesiacov s. Agáta prijímala posolstvá v kláštornej kaplnke v Sečovciach (apríl - júl 2004). Nakoľko generálna predstavená neverila psychologickým výsledkom z vyšetrenia s. Agáty, nariadila psychiatrické vyšetrenie. Na jeho základe nebola určená žiadna diagnóza.

       V auguste 2004 s. Agáta opustila rehoľné spoločenstvo sestier OSBM, kvôli novému rehoľnému spoločenstvu, ktoré si Panna Mária žiadala založiť. V tom čase to ešte nemala zverejniť.
V septembri 2004 boli ukončené posolstvá pre ľud. Súkromné posolstvá i naďalej pokračujú.

       Vladyka Milan Chautur, košický apoštolský exarcha zaujal v auguste 2004 k týmto udalostiam nasledovné stanovisko:
       "V poslednom čase sa na duchovnej scéne rôznymi spôsobmi objavuje propagácia údajného zjavenia Panny Márie ctihodnej sestre Agáte B. Pri Brale neďaleko Sečoviec. Ako hierarcha gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu, na území ktorého sa údajné zjavenia odohrávajú, dávam k tejto kauze nasledovné vyhlásenie:
       V Katolíckej Cirkvi veríme, že osobné - to znamená "súkromné" - zjavenia presvätej Bohorodičky sú možné. A Cirkev obyčajne po dlhom skúmaní niektoré z nich oficiálne potvrdí za pravdivé. Súčasne platí, že takého mariánske zjavenie nemôže priniesť niečo nové, pretože poklad Božieho zjavenia bol ukončený v Ježišovi Kristovi. Z doterajšieho skúmania okolností údajných zjavení pri Sečovciach, obsahu ich posolstiev, ako aj duchovného ovocia pre pútnikov nič nenasvedčuje na nadprirodzený spôsob zjavení. Naopak, vyjadrujem vážnu obavu, či v tomto prípade nejde o vedomú manipuláciu niekoho s úprimným náboženským cítením po mimoriadnych zážitkoch túžiacich veriacich. Odporúčam katolíkom Slovenska, a najmä mládeži, aby sa namiesto organizovania pútí ku Bralu, venovali dozrievaniu vo viere čítaním Svätého Písma, účasťou na sv. liturgiách a rozvíjaním osvedčenej mariánskej úcty. To je istá a správna cesta pre duchovný život a mravný pokrok každého z nás.
       Týmto vyhlásením chcem predísť každému možnému nedorozumeniu a dištancujem sa od akejkoľvek inej interpretácie danej kauzy.
              
               Košice, 16. august 2004
               Milan Chautur, košický apoštolský exarchát

/V nasledujúcich d
ňoch bolo toto stanovisko uverejnené v tlačovej agentúre KBS, agentúrou SITA, na rozhlasových staniciach a v TV Markíza/.

       Na miesto "ku Bralu" každého 17. - ho v mesiaci prichádzajú pútnici. Nápl
ňou týchto stretnutí sú rôzne pobožnosti a modlitba sv. ruženca. Postupne začali kňazi slúžiť nekrvavú obetu - sv. liturgiu a vysluhovať sviatosť zmierenia, ako si to žiadala Matka Božia.


Od počiatku udalostí na toto miesto „pri Brale“ prichádzal páter Milan Šeliga SVD. Toho času pôsobil v Misijnom dome v Snine. Po istom skúmaní, pozorovaní a zvážení rozhodol sa napomáhať tomuto dielu pre záchranu duší. V r. 2006 dobrovoľne požiadal o odchod zo spoločnosti Božieho Slova - SVD, aby mohol byť prítomný na tomto mieste a slúžiť dušiam ako k
ňaz a zároveň byť členom nového tvoriaceho sa spoločenstva Víťaznej armády Panny Márie, Vládkyne sveta. Keďže v tom čase ešte nebol o. biskup, ktorý by ho prijal do diecézy, bol čiastočne suspendovaný.
Od 15. januára 2009 mu vladyka Milan Chautur - košický eparcha, dovolil vysluhovať sviatosť zmierenia pútnikom prichádzajúcim na miesto ku „Bralu“. D
ňa 16. 11. 2010 p. Milan Šeliga, SVD prijal z rúk vladyku Milana Chautura - košického eparchu indult biritualizmu, čiže možnosť slúžiť Najsvätejšiu Obetu v obidvoch obradoch - západnom a východnom. /zatiaľ iba v súkromí/.
Veľká vďaka vladykovi Milanovi za vnímavosť pre duchovné potreby Božieho ľudu i ústretovosť a lásku.

Bývala členka sestier Rádu sv. Bazila Veľkého - s. Agáta Emília Burejová požiadala o odlúčenie z komunity v r. 2004 z dôvodu prosby Matky Božej založiť nové rehoľné spoločenstvo Víťaznej armády Panny Márie, Vládkyne sveta. Na svedectvo a ako znak zasvätenia od 17. apríla 2009 začala nosiť rúcho s vedomím vladyku Milana Chautura. Toto spoločenstvo okrem zasvätených evanjeliovými sľubmi má mať aj blízkych spolupracovníkov - terciárov. Tohto času sa schádzajú na mesačné celodenné duchovné obnovy a zveľaďujú pútnické miesto „pri Brale“.
Ďakujeme Všemohúcemu Trojjedinému Bohu za všetky dobrá, ktoré nám udeľuje, za silu  i radosť z plnenia jeho vôle.

2004-2014 VERITATIS SPLENDOR o.z.  |  web created PASTEL