Novo tvoriace sa rehoľné spoločenstvo Víťaznej armády Panny Márie, Vládkyne sveta, ktoré vzniká na podnet našej Nebeskej Matky má stáť na týchto stĺpoch:
-
úcta a láska k Matke Božej
- úcta a poklona pred Najsvätejšou Eucharistiou
- obohacovanie sa duchovnými pokladmi východného a západného obradu
- úcta služba blížnemu vyplývajúca z hlavného prikázania lásky

Členovia rehoľného spoločenstva skladajú evanjeliové sľuby - čistoty, chudoby a poslušnosti a zaväzujú sa k štvrtému sľubu - bohatstvu na lásku.

Charizmou tohto spoločenstva je oživovať osobný vzťah  s Kristom v spoločenstve Cirkvi.
Táto doba priniesla zmätok do myslí ľudí, veriacich - zakorenených v Bohu, ale nepraktizujúcich sviatostný život. Teda veriaci nemajú vzťah so živým Kristom. Úlohou tohto spoločenstva je privádzať ľudí bližšie ku Kristovi a sprevádzať ich na tejto ceste. Poskytnúť, usmerniť, sprostredkovať im to, čo potrebujú na uzdravenie, či oslobodenie od spútaní, do ktorých sa dostali z nevedomosti, či ľahostajnosti alebo z nedôvery voči Trojjedinému Bohu.

Spoločenstvo zasvätených je podporované modlitbami a obeťami spoločenstva laikov - terciárov, ktorí majú pravidelné celodenné mesačné duchovné obnovy pod vedením zasvätených. Podieľajú sa na úprave a zveľaďovaní miesta pri „Brale“. Zaväzujú sa k pravidelnému sviatostnému a modlitbovému životu.
2004-2014 VERITATIS SPLENDOR o.z.  |  web created PASTEL