ZRIADENIE  EPARCHIÁLNEJ  KOMISIE

D
ňa 30. 9. 2010 dekrétom č. j. 924/ 2010 vladyka Milan, košický eparcha zriadil eparchiálnu komisiu pre kánonické skúmanie miesta „pri Brale“, nachádzajúcom sa na území farnosti Zbehňov v protopresbyteráte Sečovce, kde sa pod vedením o. Milana Šeligu, SVD a bývalej rehoľnej sestry Emílie Burejovej vykonávajú niektoré pobožnosti pre viacerých veriacich.
Predsedom komisie je JCDr. František Čitbaj, PhD. a členmi: Doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD., JCDr. Jozef Ivan, PhD., PhDr. Marko Rozkoš, PhD.

VYHLÁSENIE vladyku Milana Chautura, košického eparchu
k miestu „Bralo“ pri Sečovciach


„Už niekoľko rokov pod vedením pátra Milana Šeligu, SVD a p. Emílie Burejovej, bývalej rehoľnej sestry Agáty, sa pri Sečovciach na mieste zvanom Bralo pravidelne schádzajú veriaci. Z toho dôvodu podávam o mieste týchto duchovných aktivít stanovisko, ktoré neruší platnosť vyhlásenia vladyku Milana zo d
ňa 16. 8. 2004, v nasledovnom znení:

- miesto zatiaľ nemá oficiálne cirkevné schválenie;
- pre skúmanie udalostí, ktoré sa tu údajne odohrali bola ustanovená biskupská komisia dekrétom č. 924/2010;
- členmi komisie sú k
ňazi, ktorí majú za úlohu pastoračne obslúžiť veriacich, ktorí na toto miesto prichádzajú najmä sedemnásty deň každého mesiaca, aby tam boli účastní na sv. liturgii;
- súčasná situácia však vyžaduje, aby na toto miesto - k Bralu neboli organizované oficiálne farské púte;
- vzhľadom k tomu, že je to miesto, kde sa veriaci chodia modliť, nie je potrebné veriacim brániť, ak na toto miesto prichádzajú a to i z dôvodu stáročnej tradície veriacich zastaviť sa na tomto mieste pri modlitbe.“

Dané v Košiciach, d
ňa 27. 6. 2011

                                                                                                      vladyka Milan Chautur, CSsR
                                                                                                                košický eparcha


MENOVACÍ  DEKRÉT


Vladyka Milan Chautur, košický eparcha menoval na základe kán. 301 par. 3 CCEO jer. Milana Šeligu  výpomocným duchovným pre pastoráciu Rómov v  Sečovciach od 1. októbra 2012.  Ďakujeme nášmu Pánovi za všetky jeho dobrodenia a vladykovi Milanovi za jeho starostlivosť a lásku.

2004-2014 VERITATIS SPLENDOR o.z.  |  web created PASTEL