Volám a čakám...

             „Môj najmilovanejší ľud! Pokánie... Volám a čakám. Pokánie! Vaše srdcia nech sú čisté ako rosa, čo zem zvlažuje. Neochabujte vo viere... Moji milovaní! Modlite sa... Mnoho sa modlite za svoju spásu a spásu duší, ktoré nepoznajú čistú, nebeskú Lásku Najvznešenejšieho Boha Otca. Prosím, modlite sa. Robte pokánie. Pokánie! Milovaní, zachrá
ňte sa! Čistotu srdca žiadam. Čistotu v láske. Máte sviatosti. Sviatosť pokánia. Pokánie...! Moje milované deti...“

(Panna Mária mala biele šaty, biely závoj a v ľavej ruke držala zlatý ruženec. Ruky mala vystreté dopredu.)
Dané v kláštornej kaplnke sestier OSBM,                 
Sečovce, 17. Mája 2004